Endo Seishiro Shihan - 05/05/2018
Special Keiko 25.02.2018
Atari & Musubi Principles 1
Studio del Punto Vuoto su Gyakuhanmi Ikkyo  
Propedeutici sul Punto Vuoto
Parte Seconda
Costruzione di Irimi Nage e Kote Gaeshi
Jiyuwaza
Propedeutici sul Punto Vuoto
Parte Terza
Propedeutici sul Punto Vuoto
Parte Prima